محرم در اریسمان ۱۳۹۰

@ این پست ۳۶۷۰ بار خوانده شده است.

مراسم عزاداری در روستای اریسمان سال ۱۳۹۰

Moharam Arisman 90

.