محرم در اریسمان ۱۳۹۰

@ این پست ۲۳۱۴ بار خوانده شده است.

مراسم عزاداری در روستای اریسمان سال ۱۳۹۰

Moharam Arisman 90

.