بادرود: تشعیع شهید گمنام

@ این پست ۱۸۶۶ بار خوانده شده است.

 پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس در شهر بادرود، روز جمعه ۲۶/۳/۱۳۹۱ توسط مردم و مسئولین تشعیع شد.

Badrood Shahid Gomnam

@ این پست ۱۸۶۷ بار خوانده شده است.

بادرود تشعیع شهید گمنام ۲۶/۳/۹۱

 

دانلود عکس های تشعیع  شهید گمنام   Badrood Shahid Gomnam 91-www.ArisNasr.IR