بادرود: تشعیع شهید گمنام

@ این پست ۱۷۱۵ بار خوانده شده است.

 پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس در شهر بادرود، روز جمعه ۲۶/۳/۱۳۹۱ توسط مردم و مسئولین تشعیع شد.

Badrood Shahid Gomnam

@ این پست ۱۷۱۶ بار خوانده شده است.

بادرود تشعیع شهید گمنام ۲۶/۳/۹۱

Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam
Shahid Gomnam

 

دانلود عکس های تشعیع  شهید گمنام   Badrood Shahid Gomnam 91-www.ArisNasr.IR