برداشت محصول گندم و جو

@ این پست ۲۷۲۵ بار خوانده شده است.

برداشت محصول گندم و جو 

Combaine

@ این پست ۲۷۲۶ بار خوانده شده است.

برداشت محصول گندم و جو

 

دانلود عکس های برداشت محصول گندم و جو   Combaine

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا اصفهان