برداشت محصول گندم و جو

@ این پست ۲۴۶۸ بار خوانده شده است.

برداشت محصول گندم و جو 

Combaine

@ این پست ۲۴۶۹ بار خوانده شده است.

برداشت محصول گندم و جو

Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine
Combaine

 

دانلود عکس های برداشت محصول گندم و جو   Combaine

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا اصفهان