مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

@ این پست ۲۶۴۳ بار خوانده شده است.

مجموعه آثار تاریخی محله افوشته شهرستان نطنز شامل: آب انبار- حمام- شربت خانه- بقعه میرسید- بقعه سید حسن واقف

Afushteh Ancient

@ این پست ۲۶۴۴ بار خوانده شده است.

مجموعه تاریخی افوشته شهرستان نطنز

Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient
Afushteh Ancient

 

دانلود عکس های مجموعه تاریخی افوشته نطنز