قالیشویان مشهد اردهال ۲

@ این پست ۱۶۳۳ بار خوانده شده است.

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 2

@ این پست ۱۶۳۴ بار خوانده شده است.

مراسم قالیشویان مشهد اردهال ۹۱-۱

Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal
Ardehal

 

دانلود عکس های مشهد اردهال ۲

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا