آقاعلی عباس: دعای عرفه

@ این پست ۱۷۷۳ بار خوانده شده است.

مراسم معنوی دعای عرفه در صحن امامزاده آقاعلی عباس(ع) روز پنج شنبه ۴/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Arafeh

@ این پست ۱۷۷۴ بار خوانده شده است.

دعای عرفه در امامزاده آقا علی عباس- ۴/۸/۹۱

Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh

 

دانلود عکس های آقاعلی عباس: دعای عرفه