«

»

Image

راهپیمایی روز دانش آموز

@ این پست ۱۳۴۷ بار خوانده شده است.

راهپیمایی روز دانش آموز به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در شهرستان نطنز برگزار شد.

Student Day

13 آبان راهپیمایی روز دانش آموز 1391

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_006.jpg]1700Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_004.jpg]170Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_014.jpg]180Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_012.jpg]180Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_016.jpg]210Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_025.jpg]150Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_027.jpg]130Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_030.jpg]120Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_033.jpg]130Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_010.jpg]130Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_036.jpg]110Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_037.jpg]140Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_042.jpg]140Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_050.jpg]110Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_057.jpg]100Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_059.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_002.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_061.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_066.jpg]70Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_072.jpg]70Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_073.jpg]70Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_074.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_077.jpg]90Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_088.jpg]80Student Day
Natanz City

 

دانلود عکس های راهپیمایی روز دانش آموز

مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا