آقاعلی عباس: جشن ولایت

@ این پست ۱۳۳۳ بار خوانده شده است.

جشن ولایت به مناسبت عید غدیر خم در امامزاده آقاعلی عباس(ع) ؛ جمعه ۱۲/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Agha Ali Abbas Ghadir

@ این پست ۱۳۳۴ بار خوانده شده است.

جشن ولایت- عید غدیر خم- آقا علی عباس

Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir

 

دانلود عکس های آقاعلی عباس: جشن ولایت