آقاعلی عباس: جشن ولایت

@ این پست ۱۱۸۱ بار خوانده شده است.

جشن ولایت به مناسبت عید غدیر خم در امامزاده آقاعلی عباس(ع) ؛ جمعه ۱۲/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Agha Ali Abbas Ghadir

@ این پست ۱۱۸۲ بار خوانده شده است.

جشن ولایت- عید غدیر خم- آقا علی عباس

Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir
Celebration Ghadir

 

دانلود عکس های آقاعلی عباس: جشن ولایت