حسینیه افوشته نطنز: تعزیه حر ۲

@ این پست ۲۸۹۷ بار خوانده شده است.

برنامه تعزیه خوانی حر در حیسنیه افوشته نطنز در روز پنج شنبه ۲/۹/۱۳۹۱ اجرا شد.

Afushteh Taziyeh Hor 2

@ این پست ۲۸۹۸ بار خوانده شده است.

مراسم تعزیه حر در حسینیه افوشته نطنز ۲/۹/۹۱ بخش ۲

 

دانلود عکس های حسینیه افوشته نطنز: تعزیه حر ۲