بادرود: تاسوعای حسینی ۱

@ این پست ۱۷۰۷ بار خوانده شده است.

مراسم تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۱۳۹۱

Badrood Tasuaa 91-1

@ این پست ۱۷۰۸ بار خوانده شده است.

تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۹۱

Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91

 

دانلود عکس های بادرود: تاسوعای حسینی ۱

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا