بادرود: تاسوعای حسینی ۲

@ این پست ۱۷۸۸ بار خوانده شده است.

مراسم تاسوعای حسینی در شهر بادرود- محرم ۱۳۹۱

Badrood Tasuaa 91-2

@ این پست ۱۷۸۹ بار خوانده شده است.

تاسوعای حسینی در بادرود ۹۱

Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91
Tasuaa 91

 

دانلود عکس های بادرود: تاسوعای حسینی ۲

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری ایمنا