نطنز: مراسم عزاداری محرم در حسینیه مرکز شهر

@ این پست ۲۵۵۲ بار خوانده شده است.

مراسم عزاداری دهه اول محرم در حسینیه مرکز شهر نطنز- سال ۱۳۹۱

Natanz Markaz-Moharam 91

@ این پست ۲۵۵۳ بار خوانده شده است.

مراسم عزاداری دهه اول محرم در حسینیه مرکز شهر نطنز ۹۱

Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91
Moharam 91

 

دانلود عکس های نطنز: مراسم عزاداری محرم در حسینیه مرکز شهر