«

»

Image

آثار تاریخی شیراز

@ این پست ۱۲۵۴ بار خوانده شده است.

   برخی از آثار تاریخی شهر شیراز

Shiraz

آثار تاریخی شیراز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-6.jpg]2550Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-4.jpg]750Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-5.jpg]390Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-2.jpg]350Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-3.jpg]270Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-7.jpg]250Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-8.jpg]220Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-9.jpg]130Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-2.jpg]200Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-1.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-hafez-1.jpg]190Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-shah-cheragh.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-1.jpg]150Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-01.jpg]320Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-02.jpg]180Shiraz Ancient

 

آثار تاریخی شیراز