اریسمان: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱

@ این پست ۱۴۴۵ بار خوانده شده است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ در روستای اریسمان.

Bahman 91 Arisman

@ این پست ۱۴۴۶ بار خوانده شده است.

اریسمان: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱

22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91
22Bahman 91

 

دانلود عکس های اریسمان: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۱