«

»

Image

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

@ این پست ۱۱۷۶ بار خوانده شده است.

برخی ازآثار تاریخی دوره هخامنشیان از مجموعه تاریخی کورش و کمبوجیه و تخت جمشید شیراز

Takht Jamshid

@ این پست ۱۱۷۷ بار خوانده شده است.

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient
Shiraz Ancient

 

دانلود عکس های مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید