کار و فعالیت زمستان ۱۳۹۱

@ این پست ۴۲۹۰ بار خوانده شده است.

کار و فعالیت در بخش کشاورزی و ساختمانی در فصل زمستان ۱۳۹۱ در روستای اریسمان

Work Winter 91

@ این پست ۴۲۹۱ بار خوانده شده است.

کار و فعالیت زمستان ۹۱

 

دانلود عکس های کار و فعالیت زمستان ۹۱