از کاشت تا برداشت محصول

@ این پست ۳۳۲۷ بار خوانده شده است.

از کاشت تا برداشت محصول جو و گندم، شامل شخم زدن زمین، بذرپاشی، همار کردن زمین، آبیاری، هرس، درو، خرمن، کمباین

joo_22