برداشت محصول

@ این پست ۱۷۹۷ بار خوانده شده است.

برداشت محصول جو و گندم از مزارع روستای اریسمان بصورت سنتی و مکانیزه در اردیبهشت ۱۳۹۲

spring-92_114

 مشاهده عکس ها در خبرگزاری  ایمنا