۱۷ مرداد روز خبرنگار

@ این پست ۱۷۶۷ بار خوانده شده است.

۱۷ مرداد روز خبرنگار، بر همکاران خبری و اصحاب رسانه و قلم مبارک باد.

eftetah-natanz-92-_32 17 مرداد روز خبرنگار