زیر بارش برف

@ این پست ۳۸۲۶ بار خوانده شده است.

زیر بارش برف در اولین ماه زمستان ۱۳۹۲ در روستای اریسمان.

winter-92-arisman_21