«

»

Image

زیر بارش برف

@ این پست ۱۰۲۵ بار خوانده شده است.

زیر بارش برف در اولین ماه زمستان ۱۳۹۲ در روستای اریسمان.

winter-92-arisman_21