«

»

Image

برف زمستانی در نطنز

@ این پست ۱۱۲۴ بار خوانده شده است.

منظره هایی از بارش برف در اولین روزهای فصل زمستان ۱۳۹۲ در شهرستان نطنز

winter-92-natanz_13 برف زمستانی در نطنز 1392