روز جهانی کار و کارگر ۱

@ این پست ۴۰۶۳ بار خوانده شده است.

۱۱ اردیبهشت ماه (۱/۵/۲۰۱۴) روز جهانی کار و کارگر- تصاویر برخی از مشاغل آزاد

work_042 روز جهانی کار و کارگر- 1393