روز جهانی کار و کارگر ۲

@ این پست ۴۹۸۸ بار خوانده شده است.

۱۱ اردیبهشت ماه (۱/۵/۲۰۱۴) روز جهانی کار و کارگر- تصاویر برخی از مشاغل آزاد

work_212 روز جهانی کار و کارگر- 1393