Monthly Archive: تیر ۱۳۹۱

Image

محصولات ۲

محصولات و میوه های گرمسیری کشت شده در منطقه ی بادرود و روستاهای اطراف.

Product 2

محصولات و میوه های گرمسیری

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-008www-arisnasr-ir_.jpg]690Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-023www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-057www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-89-259.jpg]50Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-033www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_anar-18.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-036www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_autumn-90-131www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-022www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-055www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-034www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-058www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-015www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-037www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-038www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-039www-arisnasr-ir_.jpg]10Product

 

(بیشتر…)

Image

محصولات ۱

محصولات و میوه های گرمسیری کشت شده در منطقه ی بادرود و روستاهای اطراف.

Product 1

محصولات و میوه های گرمسیری

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-031www-arisnasr-ir_.jpg]650Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-014www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_summer-90-040www-arisnasr-ir_.jpg]50Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_summer-90-046www-arisnasr-ir_.jpg]40Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_autumn-90-107www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-060www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-89-270.jpg]40Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-027www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-89-278.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-035www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-91-333www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-040www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-91-331www-arisnasr-ir_1.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-061www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-281www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-063www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_summer-90-021www-arisnasr-ir_.jpg]10Product

 

(بیشتر…)

Image

نطنز: جشن امام سجاد

همزمان با فرارسیدن پنجم شعبان، ولادت باسعادت امام سجاد(ع) مراسم جشنی روز یک شنبه ۴/۴/۱۳۹۱ در حسینیه مرکزی شهرستان نطنز برگزار شد.

Velavat Emam Sajad

جشن ولادت امام سجاد در حسینیه مرکزی نطنز 4/4/91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-055www-arisnasr-ir_.jpg]360Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-036www-arisnasr-ir_.jpg]110Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-066www-arisnasr-ir_.jpg]100Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-067www-arisnasr-ir_.jpg]130Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-046www-arisnasr-ir_.jpg]110Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-070www-arisnasr-ir_.jpg]100Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-047www-arisnasr-ir_.jpg]80Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-051www-arisnasr-ir_.jpg]80Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-072www-arisnasr-ir_.jpg]90Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-073www-arisnasr-ir_.jpg]100Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-077www-arisnasr-ir_.jpg]90Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-078www-arisnasr-ir_.jpg]70Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-079www-arisnasr-ir_.jpg]80Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-087www-arisnasr-ir_.jpg]80Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-088www-arisnasr-ir_.jpg]90Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-089www-arisnasr-ir_.jpg]70Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-090www-arisnasr-ir_.jpg]70Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-096www-arisnasr-ir_.jpg]70Celebration Emam Sajad
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-097www-arisnasr-ir_.jpg]90Celebration Emam Sajad
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/velavat-emam-sajad/thumbs/thumbs_veladat-emam-sajad-91-099www-arisnasr-ir_.jpg]80Celebration Emam Sajad
Natanz City

 

(بیشتر…)

Image

بادرود: رونمایی از درب حرم امام جواد

رونمایی از درب حرم امام جواد(ع) در روز شنبه ۳/۴/۱۳۹۱ مصادف با ولادت حضرت عباس(ع) در شهر بادرود انجام گرفت.

Door Emam Javad Badrood

رونمایی از درب حرم امام جواد در بادرود 3/4/91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-003www-arisnasr-ir_.jpg]200Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-008www-arisnasr-ir_.jpg]30Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-091www-arisnasr-ir_.jpg]20Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-025www-arisnasr-ir_.jpg]30Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-047www-arisnasr-ir_.jpg]30Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-010www-arisnasr-ir_.jpg]30Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-012www-arisnasr-ir_.jpg]40Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-037www-arisnasr-ir_.jpg]40Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-040www-arisnasr-ir_.jpg]30Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-050www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-055www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-057www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-061www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-071www-arisnasr-ir_.jpg]20Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-076www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-015www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-016www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-badrood/thumbs/thumbs_door-emam-javad-badrood-039www-arisnasr-ir_.jpg]10Door Emam Javad
Badrood City

 

(بیشتر…)

Image

اریسمان: رونمایی از درب حرم امام جواد

رونمایی از درب حرم امام جواد(ع) در روز شنبه ۳/۴/۱۳۹۱ مصادف با ولادت حضرت عباس(ع) در روستای اریسمان انجام گرفت.

Door Emam javad Arisman

رونمایی از درب حرم امام جواد در اریسمان 3/4/1391

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-023www-arisnasr-ir_.jpg]550Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-053www-arisnasr-ir_.jpg]40Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-079www-arisnasr-ir_.jpg]20Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-103www-arisnasr-ir_.jpg]60Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-061www-arisnasr-ir_.jpg]50Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-095www-arisnasr-ir_.jpg]60Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-033www-arisnasr-ir_.jpg]60Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-044www-arisnasr-ir_.jpg]50Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-063www-arisnasr-ir_.jpg]80Door Emam javad
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/door-emam-javad-arisman/thumbs/thumbs_door-emam-javad-arisman-067www-arisnasr-ir_.jpg]50Door Emam javad
Arisman Village

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 3123