Monthly Archive: بهمن ۱۳۹۱

Image

طلوع و غروب خورشید

طلوع و غروب خورشید

Sunset

طلوع و غروب خورشید

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-484.jpg]2840Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_summer-90-sun-5.jpg]450Sunset
Charkheh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-464.jpg]370Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-467.jpg]370Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-476.jpg]260Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-479.jpg]280Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-485.jpg]300Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-471.jpg]300Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-487.jpg]290Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-469.jpg]230Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-470.jpg]240Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_autumn-91-490.jpg]230Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_summer-90-sun-1.jpg]230Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_summer-90-sun-2.jpg]210Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_summer-90-sun-6.jpg]200Sunset
Charkheh Mountain
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_sun-autumn-90-233.jpg]220Sunset
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/sunset/thumbs/thumbs_sun-autumn-90-234.jpg]230Sunset
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

آثار تاریخی شیراز

   برخی از آثار تاریخی شهر شیراز

Shiraz

آثار تاریخی شیراز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-6.jpg]2550Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-4.jpg]750Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-5.jpg]390Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-2.jpg]350Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-3.jpg]270Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-7.jpg]250Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-8.jpg]220Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-9.jpg]130Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-2.jpg]200Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-1.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-hafez-1.jpg]190Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-shah-cheragh.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-1.jpg]150Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-01.jpg]320Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-02.jpg]180Shiraz Ancient

 

(بیشتر…)

Image

آثار تاریخی تبریز

  برخی از آثار تاریخی شهر تبریز

Tabriz

آثار تاریخی تبریز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-01.jpg]2610Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-02.jpg]390Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-03.jpg]310Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-04.jpg]290Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-05.jpg]220Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-06.jpg]220Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-07.jpg]180Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-08.jpg]180Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-09.jpg]180Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-10.jpg]200Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-11.jpg]240Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-12.jpg]170Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-13.jpg]150Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-14.jpg]150Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-15.jpg]210Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-16.jpg]150Tabriz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/a/thumbs/thumbs_tabriz-17.jpg]200Tabriz City

 

(بیشتر…)

Image

آثار تاریخی سلطانیه

سلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان با آثار تاریخی زیادی است.

گنبد سلطانیه در سال ۷۰۲ هجری قمری به دستور الجایتو در شهر سلطانیه، پایتخت آن زمان ایلخانیان آغاز شد و در سال ۷۱۲ هجری قمری به اتمام رسید.

مقبره ملاحسن کاشی: ملا حسن ابن محمد کاشانی معروف به حسن کاشی و متخلص به کاشی از شاعران دربار الجایتو در قرن هشتم هجری قمری می باشد که بیشتر اشعار وی در مدح خاندان پیامبر(ص) سروده شده است. 

Soltaniyeh

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-01.jpg]2370Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-02.jpg]260Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-03.jpg]240Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-04.jpg]220Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-05.jpg]100Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-06.jpg]60Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-07.jpg]30Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-08.jpg]50Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-09.jpg]40Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-10.jpg]30Ancient Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-11.jpg]80Ancient Soltaniyeh
Seyed Hasan Kashi
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-12.jpg]80Ancient Soltaniyeh
Seyed Hasan Kashi
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-13.jpg]100Ancient Soltaniyeh
Seyed Hasan Kashi
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-14.jpg]60Ancient Soltaniyeh
Seyed Hasan Kashi
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-15.jpg]120Ancient Soltaniyeh
Seyed Hasan Kashi
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-16.jpg]100Ancient Soltaniyeh
Squer Soltaniyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/soltaniyeh/thumbs/thumbs_soltaniyeh-17.jpg]50Ancient Soltaniyeh
Squer Soltaniyeh

 

(بیشتر…)

Image

چهارمین همایش کویرنوردی کشوری بادرود

چهارمین همایش کویرنوردی بادرود با حضور گروه هایی از استان های فارس، اصفهان، قم، گرمسار سمنان، شهرستان های کاشان، آران، نطنز، الیگودرز در روز جمعه ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ برگزار شد.

در این همایش ۴۰۰ نفری، تیم های شرکت کننده مسیر ۱۵ کیلومتری امامزاده آقاعلی عباس(ع) تا ریگ شق را به صورت رفت و برگشت پیمودند.

Kavir 10-91

چهارمین همایش کویرنوردی کشوری بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-122.jpg]3030Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-058.jpg]800Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-154.jpg]690Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-046.jpg]720Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-007.jpg]630Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-011.jpg]500Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-018.jpg]500Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-020.jpg]590Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-026.jpg]570Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-027.jpg]500Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-029.jpg]500Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-036.jpg]470Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-040.jpg]500Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-091.jpg]420Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-056.jpg]420Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-061.jpg]500Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-074.jpg]450Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-077.jpg]430Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-092.jpg]390Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-115.jpg]460Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-118.jpg]450Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-129.jpg]380Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-148.jpg]390Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-101.jpg]570Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-110.jpg]620Kavir 10-91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/kavir-10-91/thumbs/thumbs_kavir-10-91-159.jpg]480Kavir 10-91
Badrood City

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 3123