بایگانی برچسب: آثار تاریخی شیراز

Image

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

برخی ازآثار تاریخی دوره هخامنشیان از مجموعه تاریخی کورش و کمبوجیه و تخت جمشید شیراز

Takht Jamshid

مجموعه تاریخی کورش و تخت جمشید

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-1.jpg]3420Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-2.jpg]340Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_kurosh-1.jpg]300Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-3.jpg]290Shiraz Ancient
Kurosh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-kurosh-4.jpg]230Shiraz Ancient
Kambudjiyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-square-03.jpg]230Shiraz Ancient
Kambudjiyeh
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-8.jpg]250Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-1.jpg]210Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-2.jpg]220Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-3.jpg]250Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-4.jpg]240Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-5.jpg]250Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-6.jpg]220Shiraz Ancient
Takht Jamshid
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/takht-jamshid/thumbs/thumbs_shiraz-takht-jamshid-7.jpg]180Shiraz Ancient
Takht Jamshid

 

(بیشتر…)

Image

آثار تاریخی شیراز

   برخی از آثار تاریخی شهر شیراز

Shiraz

آثار تاریخی شیراز

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-6.jpg]2550Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-4.jpg]750Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-5.jpg]390Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-2.jpg]350Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-3.jpg]270Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-7.jpg]250Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-8.jpg]220Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-9.jpg]130Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-2.jpg]200Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-eram-garden-1.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-hafez-1.jpg]190Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-shah-cheragh.jpg]180Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-1.jpg]150Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-01.jpg]320Shiraz Ancient
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shiraz/thumbs/thumbs_shiraz-square-02.jpg]180Shiraz Ancient

 

(بیشتر…)