بایگانی برچسب: برداشت محصول گندم و جو در روستای اریسمان

Image

برداشت محصول گندم و جو

برداشت محصول گندم و جو 

Combaine

برداشت محصول گندم و جو

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-90-117www-arisnasr-ir_.jpg]900Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-90-075www-arisnasr-ir_.jpg]150Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-90-072www-arisnasr-ir_.jpg]80Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-90-077www-arisnasr-ir_.jpg]90Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-90-083www-arisnasr-ir_.jpg]60Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-523www-arisnasr-ir_.jpg]60Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-529www-arisnasr-ir_.jpg]80Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-90-084www-arisnasr-ir_.jpg]60Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-380www-arisnasr-ir_.jpg]100Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-387www-arisnasr-ir_.jpg]70Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-391www-arisnasr-ir_.jpg]80Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-392www-arisnasr-ir_.jpg]70Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-508www-arisnasr-ir_.jpg]60Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-446www-arisnasr-ir_.jpg]70Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-454www-arisnasr-ir_.jpg]80Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-455www-arisnasr-ir_.jpg]70Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-357www-arisnasr-ir_.jpg]60Combaine
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/combaine/thumbs/thumbs_spring-91-546.jpg]40Combaine
Arisman Village

 

(بیشتر…)