بایگانی برچسب: حسینیه افوشته

Image

حسینیه افوشته نطنز: تعزیه حر ۲

برنامه تعزیه خوانی حر در حیسنیه افوشته نطنز در روز پنج شنبه ۲/۹/۱۳۹۱ اجرا شد.

Afushteh Taziyeh Hor 2

مراسم تعزیه حر در حسینیه افوشته نطنز 2/9/91 بخش 2

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1540.jpg]2140Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1459.jpg]410Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1380.jpg]470Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1391.jpg]480Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1347.jpg]390Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1417.jpg]280Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1452.jpg]250Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1511.jpg]350Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1538.jpg]310Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1563.jpg]310Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1575.jpg]270Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1580.jpg]280Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1605.jpg]320Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1609.jpg]290Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1616.jpg]250Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1637.jpg]310Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1642.jpg]310Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1651.jpg]260Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1663.jpg]270Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1688.jpg]270Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1706.jpg]250Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1728.jpg]260Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1759.jpg]210Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor-2/thumbs/thumbs_img_1762.jpg]170Taziyeh Hor
Afushteh Natanz

 

(بیشتر…)

Image

حسینیه افوشته نطنز: تعزیه حر ۱

مراسم تعزیه خوانی حر به همراه غافله امام حسین در حسینیه افوشته  نطنز در روز پنج شنبه ۲/۹/۱۳۹۱ اجرا شد.

Afushteh Taziyeh Hor

تعزیه حر در حسینیه افوشته نطنز 2/9/91 بخش 1

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_0958.jpg]3470Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_0999.jpg]1620Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_0875.jpg]1560Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_0885.jpg]1660Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_0852.jpg]1420Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1016.jpg]1440Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1025.jpg]1370Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1029.jpg]1340Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1094.jpg]1360Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1097.jpg]1360Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1102.jpg]1360Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1112.jpg]1330Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1138.jpg]1380Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1143.jpg]1340Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1148.jpg]1330Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1150.jpg]1300Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1156.jpg]1300Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1173.jpg]1310Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1177.jpg]1210Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1207.jpg]1260Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1264.jpg]1300Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1271.jpg]1260Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1318.jpg]1220Taziyeh Hor
Afushteh Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/afushteh-taziyeh-hor/thumbs/thumbs_img_1336.jpg]1150Taziyeh Hor
Afushteh Natanz

 

(بیشتر…)

Image

تعزیه دوطفلان مسلم- حسینیه افوشته نطنز

         مراسم تعزیه خوانی دوطفلان مسلم در حسیتیه افوشته نطنز در محرم ۱۳۹۰

taziyeh-teflan-afushteh

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1700.jpg]1440
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1723.jpg]490
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1755.jpg]510
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1769.jpg]470
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1789.jpg]430
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1813.jpg]390
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1824.jpg]420
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1834.jpg]350
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1844.jpg]390
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1954.jpg]330
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1978.jpg]360
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1988.jpg]350
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_1995.jpg]430
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_2007.jpg]410
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-teflan-afushteh/thumbs/thumbs_img_2028.jpg]440

Image

تعزیه حر- حسینیه افوشته نطنز

مراسم تعزیه خوانی حر در حسیتیه افوشته نطنز در محرم ۱۳۹۰

taziyeh-hoor

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1474.jpg]1220
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1498.jpg]460
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1501.jpg]470
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1504.jpg]400
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1529.jpg]380
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1551.jpg]260
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1556.jpg]250
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1566.jpg]360
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1568.jpg]220
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1587.jpg]290
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1602.jpg]230
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1615.jpg]240
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1622.jpg]240
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1633.jpg]210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1639.jpg]210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1646.jpg]210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1656.jpg]210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1668.jpg]230
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-hoor/thumbs/thumbs_img_1677.jpg]250

Image

تعزیه قاسم- حسینیه افوشته نطنز

          مراسم تعزیه خوانی حضرت قاسم(ع) در حسینیه افوشته نطنز سال ۱۳۹۰

Taziyeh Ghasem

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_0996.jpg]1250
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1005.jpg]340
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1013.jpg]370
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1039.jpg]490
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1067.jpg]410
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1080.jpg]370
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1087.jpg]320
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1091.jpg]300
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1114.jpg]330
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1138.jpg]290
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1148.jpg]330
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1152.jpg]320
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1156.jpg]360
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1169.jpg]310
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1173.jpg]310
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/taziyeh-ghasem/thumbs/thumbs_img_1177.jpg]230