بایگانی برچسب: دعای عرفه

Image

آقاعلی عباس: دعای عرفه

مراسم معنوی دعای عرفه در صحن امامزاده آقاعلی عباس(ع) روز پنج شنبه ۴/۸/۱۳۹۱ برگزار شد.

Arafeh

دعای عرفه در امامزاده آقا علی عباس- ۴/۸/۹۱

Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh
Doaa Arafeh

 

(بیشتر…)