بایگانی برچسب: روستای چیمه رود

Image

کوچه باغ

کوچه باغ های مناطق کویری و کوهستانی

Alley garden

کوچه باغ

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_chimeh-village-01.jpg]4360Alley garden
ChimehRood Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_hanjan-village-08.jpg]1440Alley garden
ChimehRood Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_hanjan-village-13.jpg]1330Alley garden
Hanjan Villaje
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_hanjan-village-14.jpg]1450Alley garden
Hanjan Villaje
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_hanjan-village-16.jpg]1210Alley garden
Hanjan Villaje
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_hanjan-village-22.jpg]930Alley garden
Hanjan Villaje
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-001.jpg]790Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-033.jpg]750Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-046.jpg]770Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-054.jpg]830Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-052.jpg]740Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-078.jpg]810Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-081.jpg]870Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-082.jpg]740Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-084.jpg]710Alley garden
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/alley-garden/thumbs/thumbs_summer-91-092.jpg]700Alley garden
Arisman Village

 

(بیشتر…)