بایگانی برچسب: ششمین جشنواره انار نادری بادرود

Image

باغبان انار

باغبان انار

Farmer Anar

کشاورزان انار- باغ داران انار- باغبان انار

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_080.jpg]2650Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_110.jpg]370Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-90-169www-arisnasr-ir_.jpg]340Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_025.jpg]310Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_084.jpg]240Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_099.jpg]230Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_103.jpg]260Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_109.jpg]230Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_113.jpg]210Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_117.jpg]240Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_118.jpg]230Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_130.jpg]200Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_138.jpg]190Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_239.jpg]200Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_260.jpg]180Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_270.jpg]190Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_274.jpg]180Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_303.jpg]180Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_summer-91-094.jpg]170Farmer Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-anar-91/thumbs/thumbs_summer-91-109.jpg]160Farmer Anar
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود با برگزاری جشن شکرگزاری، در روز جمعه ۱۲/۸/۱۳۹۱ پایان یافت.

Festival Anar 91-3

اختتامیه ششمین جشنواره انار بادرود 12/8/91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_424.jpg]2120Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_438.jpg]300Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_425.jpg]240Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_426.jpg]230Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_408.jpg]220Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_410.jpg]190Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_412.jpg]180Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_435.jpg]200Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_411.jpg]210Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_413.jpg]170Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_414.jpg]150Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_415.jpg]150Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_416.jpg]150Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_417.jpg]120Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_419.jpg]120Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_422.jpg]150Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_423.jpg]110Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_428.jpg]110Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_430.jpg]110Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_432.jpg]120Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_433.jpg]120Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_434.jpg]110Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_436.jpg]190Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_437.jpg]130Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_439.jpg]150Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_440.jpg]160Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_445.jpg]130Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_441.jpg]120Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_443.jpg]130Festival Anar 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-anar-91-3/thumbs/thumbs_festival-anar-91_444.jpg]110Festival Anar 91
Badrood City

 

(بیشتر…)

Image

باغستان انار

باغستان انار؛ به مناسبت ششمین جشنواره انار بادرود، آبان ۱۳۹۱

Garden Anar

باغ انار

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_221.jpg]2980Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_219.jpg]860Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_226.jpg]570Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_start-anar-4.jpg]620Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_star-anar-3.jpg]400Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_anar-23.jpg]540Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_141.jpg]410Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_017.jpg]390Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_135.jpg]320Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_140.jpg]330Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_205.jpg]310Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_258.jpg]350Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_018.jpg]220Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_274.jpg]190Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_summer-91-041.jpg]180Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_220.jpg]280Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_277.jpg]230Garden Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/garden-anar/thumbs/thumbs_autumn-91_137.jpg]190Garden Anar
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

انار

انار؛ به مناسبت ششمین جشنواره انار نادری بادرود، آبان ۱۳۹۱

Anar

انار - اریسمان

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_251.jpg]1310Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-14.jpg]60Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_270.jpg]20Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-10.jpg]90Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_232.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-2.jpg]60Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-20.jpg]60Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-21.jpg]80Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-3.jpg]60Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-18.jpg]40Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-4.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-5.jpg]40Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_anar-13.jpg]40Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_008.jpg]40Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_009.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_010.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_224.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_253.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_236.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_autumn-91_262.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_flower-15.jpg]50Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_summer-91-037.jpg]70Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_summer-91-039.jpg]70Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/anar-91/thumbs/thumbs_summer-91-040.jpg]40Anar
Arisman Village

 

(بیشتر…)