بایگانی برچسب: طرقرود

Image

زعفران طرقرود

آغاز برداشت زعفران از مزارع شهر طرقرود در آبان ماه ۱۳۹۱

Zaferan Targh

برداشت زعفران-طرقرود- آبان ماه

Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan
Zaferan

 

(بیشتر…)