بایگانی برچسب: محصولات و میوه های منطقه بادرود

Image

برداشت انار ۲

برداشت محصول انار

Bardasht Anar 2

برداشت محصول انار از باغات اریسمان- آبان 1391

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_345.jpg]2640Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_334.jpg]450Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_438.jpg]590Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_401.jpg]650Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_417.jpg]440Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_419.jpg]390Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_436.jpg]360Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_432.jpg]330Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_428.jpg]330Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_398.jpg]330Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_391.jpg]300Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_388.jpg]290Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_380.jpg]300Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_357.jpg]320Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_356.jpg]310Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_354.jpg]310Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_353.jpg]320Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_352.jpg]310Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_350.jpg]280Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_341.jpg]270Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_340.jpg]300Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-2/thumbs/thumbs_autumn-91_339.jpg]280Bardasht Anar
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

برداشت انار ۱

برداشت محصول انار

Bardasht Anar 1

برداشت محصول انار آبان 1391

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-201www-arisnasr-ir_.jpg]2420Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-141www-arisnasr-ir_.jpg]430Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-89-150www-arisnasr-ir_.jpg]340Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-89-151www-arisnasr-ir_.jpg]400Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-89-157www-arisnasr-ir_.jpg]220Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-89-173www-arisnasr-ir_.jpg]220Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-89-139www-arisnasr-ir_.jpg]230Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-89-204www-arisnasr-ir_.jpg]230Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-150www-arisnasr-ir_.jpg]200Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-151www-arisnasr-ir_.jpg]200Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-154www-arisnasr-ir_.jpg]200Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-174www-arisnasr-ir_.jpg]180Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-197www-arisnasr-ir_.jpg]160Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-200www-arisnasr-ir_.jpg]150Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-205www-arisnasr-ir_.jpg]150Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-207www-arisnasr-ir_.jpg]150Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-208www-arisnasr-ir_.jpg]210Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-210www-arisnasr-ir_.jpg]170Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-213www-arisnasr-ir_.jpg]170Bardash Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-225www-arisnasr-ir_.jpg]170Bardash Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-90-227www-arisnasr-ir_.jpg]200Bardasht Anar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/bardash-anar-1/thumbs/thumbs_autumn-91_331.jpg]160Bardasht Anar
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

محصولات ۲

محصولات و میوه های گرمسیری کشت شده در منطقه ی بادرود و روستاهای اطراف.

Product 2

محصولات و میوه های گرمسیری

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-008www-arisnasr-ir_.jpg]690Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-023www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-057www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-89-259.jpg]50Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-033www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_anar-18.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-036www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_autumn-90-131www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-022www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-055www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-034www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-058www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_spring-90-015www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-037www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-038www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-2/thumbs/thumbs_summer-90-039www-arisnasr-ir_.jpg]10Product

 

(بیشتر…)

Image

محصولات ۱

محصولات و میوه های گرمسیری کشت شده در منطقه ی بادرود و روستاهای اطراف.

Product 1

محصولات و میوه های گرمسیری

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-031www-arisnasr-ir_.jpg]650Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-014www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_summer-90-040www-arisnasr-ir_.jpg]50Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_summer-90-046www-arisnasr-ir_.jpg]40Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_autumn-90-107www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-060www-arisnasr-ir_.jpg]30Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-89-270.jpg]40Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-027www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-89-278.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-035www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-91-333www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-040www-arisnasr-ir_.jpg]20Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-91-331www-arisnasr-ir_1.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-061www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-281www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_spring-90-063www-arisnasr-ir_.jpg]10Product
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/product-1/thumbs/thumbs_summer-90-021www-arisnasr-ir_.jpg]10Product

 

(بیشتر…)