Tag: محصولات و میوه های منطقه بادرود

برداشت انار ۲

برداشت محصول انار

Bardasht Anar 2

برداشت محصول انار از باغات اریسمان- آبان ۱۳۹۱

 

ادامه‌ی مطلب

برداشت انار ۱

برداشت محصول انار

Bardasht Anar 1

برداشت محصول انار آبان ۱۳۹۱

 

ادامه‌ی مطلب

محصولات ۲

محصولات و میوه های گرمسیری کشت شده در منطقه ی بادرود و روستاهای اطراف.

Product 2

محصولات و میوه های گرمسیری

 

ادامه‌ی مطلب

محصولات ۱

محصولات و میوه های گرمسیری کشت شده در منطقه ی بادرود و روستاهای اطراف.

Product 1

محصولات و میوه های گرمسیری

 

ادامه‌ی مطلب