بایگانی برچسب: مشهد اردهال

Image

قالیشویان مشهد اردهال ۲

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 2

مراسم قالیشویان مشهد اردهال 91-1

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_202.jpg]410Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_040.jpg]30Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_057.jpg]30Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_241.jpg]80Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_245.jpg]50Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_042.jpg]60Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_064.jpg]40Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_072.jpg]40Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_016.jpg]40Ardehal
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_083.jpg]30Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_089.jpg]30Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_096.jpg]50Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_058.jpg]40Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_226.jpg]40Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_215.jpg]50Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_209.jpg]30Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_183.jpg]50Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_229.jpg]60Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-2/thumbs/thumbs_ardehal-91_267.jpg]40Ardehal

 

(بیشتر…)

Image

قالیشویان مشهد اردهال ۱

مراسم سنتی، مذهبی، قالیشویان مشهد اردهال، در دومین جمعه ماه مهر ۱۴/۷/۱۳۹۱ برگزار شد.

Ardehal 1

مراسم قالیشویان مشهد اردهال 91-1

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_152.jpg]260
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_025.jpg]50
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_012.jpg]50
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_039.jpg]90
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_008.jpg]60
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_013.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_018.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_024.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_037.jpg]90
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_122.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_046.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_054.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_074.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_098.jpg]60
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_113.jpg]100
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_131.jpg]60
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_140.jpg]70
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_150.jpg]80
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_171.jpg]130
Ardehal
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ardehal-1/thumbs/thumbs_ardehal-91_172.jpg]100
Ardehal

 

(بیشتر…)