بایگانی برچسب: چهارشنبه بازار بادرود

Image

خرید نوروزی

با نزدیک شدن به نوروز ۱۳۹۳ و خریدهای نوروزی، خانواده های بادرودی و روستاهای اطراف، اکثر خریدهای خود را از بازار روز بادرود تهیه می  کنند. بازار روز بادرود هر هفته چهارشنبه صبح در محل میدان معلم برگزار می شود.

market-badrood-92_117 چهارشنبه بازار بادرود- 1392

 

(بیشتر…)

Image

چهارشنبه بازار

خرید نوروزی در آخرین چهارشنبه بازار ۱۳۹۱ در بادرود.

Market Badrood 91

آخرین چهارشنبه بازار 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_095.jpg]3750Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_027.jpg]660Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_028.jpg]650Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_001.jpg]730Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_031.jpg]700Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_093.jpg]660Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_003.jpg]560Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_049.jpg]540Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_097.jpg]530Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_007.jpg]530Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_033.jpg]480Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_043.jpg]480Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_044.jpg]520Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_057.jpg]520Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_063.jpg]460Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_065.jpg]470Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_081.jpg]510Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_083.jpg]480Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_091.jpg]450Market 91
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market-badrood-91/thumbs/thumbs_market-badrood-91_094.jpg]420Market 91
Badrood City

Image

خرید نوروزی

با نزدیک شدن به نوروز و خریدهای عید، خانواده های بادرودی و روستاهای اطراف اکثر خریدهای خود را از بازار روز بادرود تهیه می  کنند. بازار روز بادرود هر هفته چهارشنبه صبح در محل میدان معلم برگزار می شود.

Market

چهارشنبه بازار بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-068www-arisnasr-ir_.jpg]430Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-074www-arisnasr-ir_.jpg]60Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-076www-arisnasr-ir_.jpg]60Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-078www-arisnasr-ir_.jpg]80Market Wednesday
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-117www-arisnasr-ir_.jpg]50Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-147www-arisnasr-ir_.jpg]40Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-020www-arisnasr-ir_.jpg]40Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-093www-arisnasr-ir_.jpg]40Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-155www-arisnasr-ir_.jpg]50Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-004www-arisnasr-ir_.jpg]70Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-095www-arisnasr-ir_.jpg]70Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-014www-arisnasr-ir_.jpg]50Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-006www-arisnasr-ir_.jpg]50Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-061www-arisnasr-ir_.jpg]50Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-151www-arisnasr-ir_.jpg]40Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-141www-arisnasr-ir_.jpg]50Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-041www-arisnasr-ir_.jpg]40Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-054www-arisnasr-ir_.jpg]70Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-055www-arisnasr-ir_.jpg]30Market Wednesday
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/market/thumbs/thumbs_market-060www-arisnasr-ir_.jpg]30Market Wednesday
Badrood City

(بیشتر…)